Αποφάσεις στη Δι@υγεια

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
79Ρ8ΩΡΟ-ΩΙΡ Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στις Τ.Κ. Δολίχης…
Ψ66ΑΩΡΟ-ΔΓΙ Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δολίχης…
ΩΘ7ΞΩΡΟ-6Ρ4 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας αγροτεμαχίων Οικισμών Δολίχης…

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
7Ν65ΩΡΟ-ΛΕ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
7ΞΑ9ΩΡΟ-ΗΡ2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ
6Χ8ΚΩΡΟ-ΣΗΤ ΑΠΟΦΑΣΗ 32 2017 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ 7Α9ΤΩΡΟ-Τ0Ω
Αποχιονισμός και ρίψη αλατιού

ΑΡΔΕΥΣΗ
6Χ69ΩΡΟ-ΧΨΨ Πρόσληψη Υδρονομέων άρδευσης και εποπτών
ΩΧΞ3ΩΡΟ-ΟΚ3 Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 201
ΩΩΦΕΩΡΟ-ΔΟΕ Πρόσληψη Υδρονομέων άρδευσης και εποπτών

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΛΙΧΗΣ
674ΖΩΡΟ-7ΚΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΔ ΔΟΛΙΧΗΣ
733ΘΩΡΟ-Η46 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δολίχης
Ω9ΡΦΩΡΟ-36Κ Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δολίχης
ΩΑΝΤΩΡΟ-4ΜΡ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΔ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
7Γ2ΟΩΡΟ-2ΑΕ Έγκριση του Κανονισμού ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
6ΕΨΩΟΡΣΠ-2ΦΠ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
7ΝΓ8ΟΡΣΠ-Π1Ξ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.Δ ΔΟΛΙΧΗΣ
7ΞΟ1ΟΡΣΠ-ΝΟ4 2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ
7ΞΟ1ΟΡΣΠ-ΝΟ4 22 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ
7ΞΟ1ΟΡΣΠ-ΝΟ4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ
7ΧΧ6ΟΡΣΠ-ΦΞΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
79ΠΞΟΡΣΠ-Ε4Β Αποκατάσταση βλάβης στην κτηνοτροφική γεώτρηση
775ΧΟΡΣΠ-4ΧΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.Δ δΟΛΙΧΗΣ
ΨΚΞ6ΟΡΣΠ-7ΙΩ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Ω2ΩΗΟΡΣΠ-Ν66 βλάβης στην κτηνοτροφική γεώτρηση

ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ
6ΕΚ6ΟΡΣΠ-7Χ1 επισκευή αγωγού όμβριων υδάτων
6ΗΒ1ΟΡΣΠ-Μ3Χ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
6Σ5ΥΩΡΟ-Μ4Φ Έγκριση της Μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Δολίχης
7ΚΕΔΩΡΟ-7ΒΖ Έγκριση Παράτασης συμβατικής ημερομηνίας εκπόνησης της αντιπλημμυρικής μελέτης
Ω4Π9ΟΡΣΠ-ΕΕΚ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ομβριων υδατων
Ω90ΥΩΡΟ-Α3Ν Έγκριση οριστικής παραλαβής της Μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας
ΩΑΥΞΩΡΟ-ΚΚΥ Κιούγκα στο Λιβάδι από Γκόγκο

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6ΟΔΥΩΡΟ-96Ψ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΩΧΗΦΩΡΟ-ΩΙ1 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
6ΞΡ5ΩΡΟ-6ΤΓ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
79ΜΦΩΡΟ-ΩΡ5 Απευθείας ανάθεση του έργου Κατασκευή πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Δολίχης
ΩΥΛ0ΩΡΟ-ΒΩ7 ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥΣΤΗΝ ΔΚ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΩΑΗ5ΩΡΟ-3Τ7 Έγκριση του Μνημονίου Ενεργειών ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
79ΚΔΩΡΟ-2ΥΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΨΠΕΣΩΡΟ-Χ1Γ Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης Η ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΑ
ΩΠΘΟΩΡΟ-ΘΚΚ – Παραχώρηση αίθουσας στο Σύλλογο Γυναικών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΧΨΟΩΡΟ-ΝΥΔ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 ΣΕΛ 8 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ
6Β5ΘΟΡΣΠ-Α96 Ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης δδ
6ΣΘΥΟΡΣΠ-Α76 αποκατάστασης βλάβης στην υδρευτική γεώτρηση
6Χ0ΜΟΡΣΠ-8Η5 αποκατάστασης βλάβης στην υδρευτική γεώτρηση
7ΒΧ7ΟΡΣΠ-5ΛΒ επισκευής και επέκτασης δικτύου ύδρευσης
7ΔΡ7ΟΡΣΠ-ΗΔ6 ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
7Ξ5ΒΟΡΣΠ-Λ0Φ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΑ Δ.Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ – ΔΟΛΙΧΗΣ
7ΠΟΙΟΡΣΠ-ΜΙΤ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ
7ΦΕΛΟΡΣΠ-Β1Ξ αποκατάστασης βλάβης στην υδρευτική γεώτρηση 7ΩΠΞΟΡΣΠ-ΗΗΤ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΛΙΒΑΔΙΟΥ-ΔΟΛΙΧΗΣ
63ΧΟΟΡΣΠ-ΕΓΧ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ
67ΟΝΟΡΣΠ-Φ0Ψ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΟΛ
78Β3ΟΡΣΠ-ΙΕΡ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
78ΤΘΟΡΣΠ-ΤΦ8 Έγκριση προϋπολογισμού 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
696ΦΟΡΣΠ-Ρ2Ξ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ
735ΔΟΡΣΠ-0ΚΚ ΕΠΕΚΤΑΣΗ υδρευσης ΔΟΛΙΧΗΣ
6094ΟΡΣΠ-Θ7Α ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΝΛΣΟΡΣΠ-ΛΘ5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΡΥΜΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ-ΔΟΛΙΧΗΣ
ΨΓΔΨΟΡΣΠ-10Ξ επισκευής και επέκτασης δικτύου ύδρευσης
ΨΛΕΞΟΡΣΠ-Σ1Γ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ω5ΛΥΟΡΣΠ-ΞΤΚ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ
ΩΖΛΝΟΡΣΠ-Λ5Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΑ Δ.Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ – ΔΟΛΙΧΗΣ
ΩΘ4ΗΟΡΣΠ-5ΜΩ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΡΥΜΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ-ΔΟΛΙΧΗΣ
ΩΘΑ6ΟΡΣΠ-ΑΚΚ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ
ΩΙ4ΘΟΡΣΠ-1ΟΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΟΛ
ΩΝ7ΔΟΡΣΠ-ΞΕ2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΩΡΓΟΟΡΣΠ-ΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΛΙΒΑΔΙΟΥ-ΔΟΛΙΧΗΣ
ΩΥΧ7ΟΡΣΠ-ΤΤΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ

Advertisement