Συμβούλιο 2019-23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:
1. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:
2. ΤΣΑΚΝΑΚΗ Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΑ
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Από παραίτηση του Τσακνάκη Β. Ευάγγελου)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως
28/2019
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

[…]

Κοινότητα Δολίχης με πληθυσμό 430 και 5 έδρες

[…]

7) Κοινότητα Δολίχης

 

Γραμμένοι: 472, Ψηφίσαντες: 364, Άκυρα: 5, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 6, Έγκυρα : 358
Έλαβαν:
Α’) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΛΙΧΗΣ» : 63
Β’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΛΙΧΗΣ» : 136
Γ’) «ΑλλάΖουμε» : 159
Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε ποσοστό 17,60% από τα 358 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε ποσοστό 37,99% από τα 358 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε ποσοστό 44,41% από τα 358 έγκυρα ψηφοδέλτια
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασμών (358) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου (5) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 5 εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 72
Γ’) «ΑλλάΖουμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 159 : 72 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 15 ψήφων
Β’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΛΙΧΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 136 : 72 = 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 64 ψήφων
Α’) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΛΙΧΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 63 : 72 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 63 ψήφων
Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του κοινοτικού συμβουλίου
Α’) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΛΙΧΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Β’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΛΙΧΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Α’ Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΛΙΧΗΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (0 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συμβουλίου
Β’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΛΙΧΗΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συμβουλίου
Γ’ Συνδυασμός «ΑλλάΖουμε» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του Κοινοτικού Συμβουλίου

 […]

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Κοινότητας Δολίχης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ-ΛΙΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΟΥΓΛΗ-ΦΙΛΙΜΩΝ ΡΟΔΙΚΑ του ΓΚΕΟΡΓΚΕ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
Σελίδα 24 από 67
2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΖΩΗ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΗΣΗ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

[…]

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Κοινότητας Δολίχης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑλλάΖουμε»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ-ΛΙΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΟΥΓΛΗ-ΦΙΛΙΜΩΝ ΡΟΔΙΚΑ του ΓΚΕΟΡΓΚΕ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «Λαϊκή Συσπείρωση Δολίχης»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «Ανεξάρτητη Δύναμη Δολίχης»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΖΩΗ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΗΣΗ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

[…]

Επικύρωση Εκλογών 2019 Δήμου Ελασσόνας

Πρόεδρος της κοινότητας της Δολίχης, με το νόμο του Κλεισθένη, θα εκλεγόταν ο ένας από τους δύο τοπικούς συμβούλους, οι οποίοι είχαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των δύο πρώτων επικρατέστερων συνδυασμών (ο Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης  ή ο Θεοδωράκης Βασ. Χρήστος) με ψηφοφορία η οποία θα διεξαγόταν την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου 2019. Με την τροποποίηση του νόμου από τη νέα κυβέρνηση, ως πρόεδρος ορίζεται ο υποψήφιος με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού που έλαβε τα περισσότερα ψηφοδέλτια. Στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται ως πρόεδρος ο Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης (ν. 4623/2019, άρ. 5, παρ. 9 «ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019»).

Advertisement