Διαβάστε το Πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

Στη Δολίχη, σήμερα την 12η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο του Αγροτικού Ιατρείου (λόγω της δυνατότητας θέρμανσής του), έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4846/ 9.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποκατάσταση αδικίας της ΔΕΥΑΕΛ και του Δήμου Ελασσόνας εις βάρος κτηνοτρόφων της Δολίχης, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της κτηνοτροφικής γεώτρησης στη θέση “Ημερόγια” της Δολίχης.

  2. Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση “Περάσα”.

  3. Ηλεκτροδότηση του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του προαύλιου χώρου Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία του προέδρου Ευαγγέλου Βασ. Τσακνάκη και των τοπικών συμβούλων, Βασιλείου Φωτ. Τσακνάκη και Παναγιώτη Αθ. Τσακνάκη, ξεκίνησε η συνεδρίαση.

Θέμα 1ο: Αποκατάσταση αδικίας της ΔΕΥΑΕΛ και του Δήμου Ελασσόνας εις βάρος κτηνοτρόφων της Δολίχης, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της κτηνοτροφικής γεώτρησης στη θέση “Ημερόγια” της Δολίχης.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το 1ο θέμα ανέφερε ότι από την κτηνοτροφική γεώτρηση της Δολίχης στη θέση “Ημερόγια”, από την οποία υδρεύονται ποιμνιοστάσια δημοτών της Δολίχης και του Λιβαδίου, διαπιστώθηκε η διαφορά στη χρέωση μεταξύ των δημοτών της Δολίχης και του Λιβαδίου, η οποία ισχύει ήδη από τη συνένωση του πρώην Δήμου Λιβαδίου στο Δήμο Ελασσόνας (2011). Οι δημότες της Κοινότητας Λιβαδίου χρεώνονται 0,22 € ανά κυβικό νερού με ελάχιστη χρέωση κατανάλωσης 15,00 € από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας, ενώ οι δημότες της Δολίχης χρεώνονται με 0,65 € και πλέον το κυβικό νερού, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον φορολογίας, από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΕΛ) του Δήμου. Προφανέστατα, λοιπόν, πρόκειται για μια κατάφωρη αδικία, η οποία πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα.

Για την αποκατάσταση της εν λόγω αδικίας, ο πρόεδρος του Τ.Σ. πρότεινε τα εξής:

α. Να ενημερωθεί άμεσα και εγγράφως το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης και κατ’ επέκταση οι δημότες της Δολίχης για την απόφαση και τους όρους με τους οποίους οι κτηνοτρόφοι δημότες της Δολίχης εξαιρέθηκαν από την τιμολογιακή πολιτική του Δήμου και εντάχθηκαν στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΕΛ για την ύδρευση των ποιμνιοστασίων τους από τη γεώτρηση στη θέση “Ημερόγια” της Δολίχης, ενώ οι κτηνοτρόφοι του Λιβαδίου απολαμβάνουν μειωμένη χρέωση από την ίδια γεώτρηση.

β. Άμεσα, οι κτηνοτρόφοι δημότες της Δολίχης να μεταφερθούν στην τιμολογιακή πολιτική του Δήμου ώστε να χρεώνονται λιγότερο (0,22 €/ κυβικό) και ισότιμα με τους κτηνοτρόφους της Κοινότητας Λιβαδίου.

γ. Να γίνει πίστωση στους κτηνοτρόφους της Δολίχης η διαφορά του επιπλέον χρηματικού ποσού που κατέβαλλαν από το έτος 2011, λόγω της μεγαλύτερης χρέωσής τους ανά κυβικό στη ΔΕΥΑΕΛ, αφού προηγουμένως αναλυθούν οι χρεώσεις του κάθε κτηνοτρόφου της Δολίχης και προσαρμοστούν στην τιμολογιακή πολιτική της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Το Τοπικό Συμβούλιου, αφού συζήτησε το θέμα εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου και γνωμοδοτεί στο Δήμο Ελασσόνας τα παρακάτω:

α. Να ενημερωθεί άμεσα και εγγράφως το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης και κατ’ επέκταση οι δημότες της Δολίχης για την απόφαση και τους όρους με τους οποίους οι κτηνοτρόφοι δημότες της Δολίχης εξαιρέθηκαν από την τιμολογιακή πολιτική του Δήμου και εντάχθηκαν στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΕΛ για την ύδρευση των ποιμνιοστασίων τους από τη γεώτρηση στη θέση “Ημερόγια” της Δολίχης, ενώ οι κτηνοτρόφοι του Λιβαδίου απολαμβάνουν μειωμένη χρέωση από την ίδια γεώτρηση.

β. Άμεσα, οι κτηνοτρόφοι δημότες της Δολίχης να μεταφερθούν στην τιμολογιακή πολιτική του Δήμου ώστε να χρεώνονται λιγότερο (0,22 €/ κυβικό) και ισότιμα με τους κτηνοτρόφους της Κοινότητας Λιβαδίου.

γ. Να γίνει πίστωση στους κτηνοτρόφους της Δολίχης η διαφορά του επιπλέον χρηματικού ποσού που κατέβαλλαν από το έτος 2011, λόγω της μεγαλύτερης χρέωσής τους ανά κυβικό στη ΔΕΥΑΕΛ, αφού προηγουμένως αναλυθούν οι χρεώσεις του κάθε κτηνοτρόφου της Δολίχης και προσαρμοστούν στην τιμολογιακή πολιτική της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1.

Θέμα 2ο: Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση “Περάσα”.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης επέδειξε στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 4030/26.2.2015 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας, το οποίο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Ι. Σαπουνά με συνημμένο αντίγραφο της αίτησης της Μαρίας Λιόλιου και άλλων δέκα (10) δημοτών της Δολίχης (αρ. πρωτ. 3896/25.2.2015) σχετικά με την επέκταση του αγωγού άρδευσης στη θέση “Περάσα”. Επισήμανε δε πως ήδη το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την εν λόγω επέκταση ήδη σε δύο παρελθούσες συνεδριάσεις του, Απόφαση 7(γ) /Πρακτικό 1ο /25.9.2014 και Απόφαση 1 (21)/ Πρακτικό 2ο/ 20.10.2014 και ότι προφανώς η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου επιδιώκει από το Τοπικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά τόσο για την επέκταση του αγωγού όσο και για την επάρκεια του νερού.

Ο πρόεδρος Τ.Σ. ανέφερε τα παρακάτω:

“Στις δύο (2) προηγούμενες αποφάσεις του Τ.Σ. γνωμοδοτήσαμε θετικά για την αποκατάσταση της βλάβης στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Νικ. Τζίκα ώστε ο αγωγός -όπως ίσχυε πριν τη βλάβη- να επεκταθεί μέχρι το ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Παν. Μαντζάρα και λίγα μέτρα σε απόσταση από το κτήμα της Μ. Λιόλιου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν γνωστές αναφορές για τη μη επάρκεια του νερού. Εξάλλου, ο αγωγός αυτός ήδη επεκτείνεται, στην ίδια περίπου απόσταση, δυτικά από το σημείο της εν λόγω ζητούμενης επέκτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη και τους επιπλέον δέκα (10) παραγωγούς συνυπογράφοντες της αίτησης, θεωρώ ότι με τη σωστή διαχείριση των ωρών άρδευσης από τους γεωργούς και με ελεγχόμενες καλλιέργειες, το νερό πιθανόν να επαρκεί για την επέκταση του εν λόγω αγωγού.

Επειδή, όμως, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ασφάλεια για την επάρκεια του νερού και επειδή ήδη υφίσταται ο αγωγός ως ένα σημείο και φέρει βλάβες, προτείνω με τη συμβολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου να αποκατασταθούν οι βλάβες και παράλληλα να ελεγχθεί η επάρκεια του νερού ως το ζητούμενο σημείο, με μέτρηση από την αρμόδια υπηρεσία”.

Ο Τσακνάκης Βασίλειος κατατάσσεται κατά της επέκτασης του εν λόγω αγωγού επειδή θεωρεί ότι το νερό δεν επαρκεί.

Ο Τσακνάκης Παναγιώτης κατατάσσεται υπέρ της επέκτασης με τον όρο να αντικατασταθεί ο αγωγός από την αρχή της γεώτρησης “Φωτίου” σε μέγεθος 4 ίντσών, έκτασης περίπου 3,5 χιλιομέτρων, καθώς επίσης και οι καλλιέργειες να είναι ελεγχόμενες ως προς το είδος και των ωρών που θα τους διατίθενται.

Ο πρόεδρος συμφωνεί με την πρόταση του Παναγιώτη Τσακνάκη.

Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να γίνει η εν λόγω προέκταση με την προϋπόθεση να έχει αντικατασταθεί πρωτίτερα ο οκτώ (8) ιντσών αγωγός σε αγωγό μεγέθους τεσσάρων (4) ιντσών, από την αρχή της γεώτρησης “Φωτίου” έως το τέρμα, έκτασης περίπου 3,5 χιλιομέτρων, και οι καλλιέργειες να είναι ελεγχόμενες ως προς το είδος και των ωρών που θα τους διατίθενται (καπνά, δέντρα). Η αρμόδια υπηρεσία, ωστόσο, του Δήμου να ελέγξει την επάρκεια του νερού και να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2.

Θέμα 3ο: Ηλεκτροδότηση του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του προαύλιου χώρου του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το τρίτο θέμα διάβασε την αίτηση του εκκλησιαστικού συμβουλίου της Δολίχης, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ.32086/ 15.10.2014 και προωθήθηκε ήδη στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Με την εν λόγω αίτηση το εκκλησιαστικό συμβούλιο αιτήθηκε από το Δήμο να ηλεκτροδοτηθεί ο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ο προαύλιος χώρος του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.

Για τον πρώτο υφίσταται ήδη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση εντός του ναού και απαιτείται μια εξωτερική σύνδεση – παροχή. Επειδή, είναι παράνομη η οποιαδήποτε αυθαίρετη σύνδεση (π.χ. μεταφορά ηλεκτρικής γραμμής από το κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας), καθώς και επικίνδυνη και επειδή πρόκειται για βυζαντινό, ιστορικό, διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 647/Β/29-10-1985), το οποίο οφείλουμε να προστατέψουμε και να αναδείξουμε, ο πρόεδρος Τ.Σ. πρότεινε η ηλεκτροδότηση του μνημείου να γίνει από τη Δ.Ε.Η. με οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, με την προϋπόθεση ο μετρητής της Δ.Ε.Η. να τοποθετηθεί σε σημείο που δεν αλλοιώνει την εικόνα του μνημείου, όπως αποσαφήνισε η Προϊσταμένη της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Σταυρούλα Σδρόλια στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί της.

Η ηλεκτροδότηση του προαύλιο χώρου του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου είναι εφικτή με ενέργειες του Δήμου, αφού απαιτείται μια σύνδεση από την κεντρική πλατεία μέχρι τον εξωτερικό χώρο του ναού, η οποία υπήρχε πριν τις εργασίες για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα πρόταση του Προέδρου:

α. Η ηλεκτροδότηση του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος να γίνει από τη Δ.Ε.Η. με οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και ο μετρητής να τοποθετηθεί σε σημείο που δεν θα αλλοιώνει την εικόνα του μνημείου. Για παράδειγμα, ο μετρητής θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο τοπικό κατάστημα της Κοινότητας Δολίχης, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση.

β. Για την ηλεκτροδότηση του προαύλιο χώρου του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου να επανασυνδεθεί η ηλεκτρολογική γραμμή από την κεντρική πλατεία μέχρι τον εξωτερικό χώρο του ναού, η οποία υπήρχε πριν τις εργασίες για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3.

ΘΕΜΑ ΈΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Επέκταση αγωγού άρδευσης από τη γεώτρηση “Φωτίου” στην περιοχή “Πηγάδια”.

Ο Παναγιώτης Τσακνάκης υπέβαλλε την πρόταση για το εν λόγω θέμα που αφορά επέκταση αγωγού άρδευσης από τη γεώτρηση “Φωτίου” στην περιοχή “Πηγάδια” έκτασης περίπου 800 μέτρων προκειμένου να εξυπηρετούνται δημότες.

Ο πρόεδρος Τ.Σ. συμφωνεί με την επέκταση του εν λόγω αγωγού με τους ίδιους όρους που τέθηκαν στο 2ο θέμα της παρούσας συνεδρίασης. Δηλαδή, να γίνει η εν λόγω προέκταση με την προϋπόθεση να έχει αντικατασταθεί πρωτίτερα ο οκτώ (8) ιντσών αγωγός σε αγωγό μεγέθους τεσσάρων (4) ιντσών, από την αρχή της γεώτρησης “Φωτίου” και οι καλλιέργειες να είναι ελεγχόμενες ως προς το είδος και των ωρών που θα τους διατίθενται (καπνά, δέντρα). Η αρμόδια υπηρεσία, ωστόσο, του Δήμου να ελέγξει την επάρκεια του νερού της Γέωτρησης.

Ο Βασίλειος Τσακνάκης θεωρεί ότι και σ’ αυτήν, την παρόμοια με την προηγούμενη, περίπτωση το νερό δεν επαρκεί.

Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να γίνει η εν λόγω προέκταση με την προϋπόθεση να έχει αντικατασταθεί πρωτίτερα ο οκτώ (8) ιντσών αγωγός σε αγωγό μεγέθους τεσσάρων (4) ιντσών, από την αρχή της γεώτρησης “Φωτίου” έως το τέρμα και οι καλλιέργειες να είναι ελεγχόμενες ως προς το είδος και των ωρών που θα τους διατίθενται (καπνά, δέντρα). Η αρμόδια υπηρεσία, ωστόσο, του Δήμου να ελέγξει την επάρκεια του νερού και να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Το παρόν πρακτικό, το οποίο τηρήθηκε από τον Πρόεδρο, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε σε όλες τις σελίδες του από τα παρόντα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης

Ευάγγελος Βασ. Τσακνάκης Τα μέλη:

         1. Τσακνάκης Φ. Βασίλειος
         1. Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης

Δείτε όλα τα Πρακτικά Συνεδριάσεων εδώ

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s