Ι. Ύδρευση

Πού Είμαστε; Πού θέλουμε να πάμε; Πώς θα πάμε;
Στόχοι που Τέθηκαν
Απαντά στο ερώτημα «Που Θέλουμε να πάμε;«

Ζητήθηκαν από τη ΔΕΥΑΕΛ:

 • Επίλυση του προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού. Έλεγχος της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Καλόγηρος», η οποία εξορύχτηκε λόγω της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της χρησιμοποιούμενης υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Ξηρολάκι”, για την ακριβή ποσότητα παροχής νερού σε κυβικά και για το ενδεχόμενο, σε βαθύτερη τομή, ύπαρξης μεγαλύτερης ποσότητας νερού. Σε περίπτωση μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων να ελεγχθεί η γεώτρηση βορειότερα της γεώτρησης στη θέση “Καλόγηρος” και σε περίπτωση ξανά μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων να εξορυχθεί νέα υδρευτική γεώτρηση.Πρακτ. 1/ Απόφ. 6Α/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(1)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016 και το υπ’ αριθμ. 27657/29.11.2016 διαβιβαστικό υποβολής του Πρακτικού Απόφασης Κατοίκων (26.11.2016) σχετικά με την επίλυση του θέματος. Ακόμη με τα  482/30-3-2017 ΔΕΥΕΛ, 5837/30-3-2017 Δ.Ε. έγγραφα ζητήθηκε η επίλυση του προβλήματος όπως και με τις αποφάσεις 12 /Α και 15 Πρακτ. 3/ 01.10.17 (αρ. Πρωτ. 20084/02-10-17).
  • Με το υπ’ αριθμ.1238/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν εξηγήσεις για τους λόγους που δεν τοποθετήθηκε το υποβρύχιο για ένα θέμα ζωτικής σημασίας όπως είναι το πόσιμο νερό (Το υποβρύχιο αντικαταστάθηκε στις 10-2-2016, χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα στη μείωση των νιτρικών).
 • Χλωρίωση πόσιμου νερού. Εγκαταστάθηκε συσκευή χλωρίωσης στην υδρευτική γεώτρηση (28.11.2014), μετά από διαπίστωση ότι στην Τοπ. Κοινότητα Δολίχης (και μόνο) το νερό είχε να χλωριωθεί περισσότερο από τρία (3) έτη, Προφορική Ενημέρωση.
 • Στις κτηνοτροφικές ποτίστρες (οι τρεις οι οποίες τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού) να τοποθετηθούν φλοτέρ για να περιοριστεί η σπατάλη, ενώ να τοποθετηθούν και υδρομετρητές για να γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται παραβίαση του φλοτέρ και του υδρομετρητή να επιβάλλονται κυρώσεις. Η ποτίστρα, ωστόσο, στη θέση «Ράχες» πρέπει να επισκευαστεί ώστε να διατηρείται το νερό εντός των λεκανών της.Πρακτ. 1/ Απόφ. 6Γ/ 25.9.14 Πρακτικό 2/25.11.2016 και το υπ’ αριθμ. 3366/17-2-2015 έγγραφο προς τον Δήμαρχο.
  • Με το υπ’ αριθμ.1236/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν εξηγήσεις για τους λόγους που δεν επιλύθηκε το θέμα και για την πρόθεσή επίλυσης του θέματος.
 • Επέκταση του κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά. Στη βορειοανατολική πλευρά να επεκταθεί μέχρι το αγροτεμάχιο του Θωμά Αθ. Λιόλιου. Στη δε νοτιοδυτική πλευρά να επεκταθεί μέχρι το τέρμα του δρόμου αφενός για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο άνωθεν αγροτικός δρόμος. Με την επέκταση μερικών μέτρων (βορειοανατολικά) και τον κατάλληλο σχεδιασμό τα νερά θα εισέρχονται από μπροστινό άνοιγμα του αγωγού για μεγαλύτερο όγκο υδάτων εισόδου. Στη δε νοτιοδυτική πλευρά (θέση Ροδιά) απαιτείται η προέκταση του αγωγού αφενός για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο άνωθεν αγροτικός δρόμος.Πρακτ. 1/ Απόφ. 6ΙΑ/ 25.9.14Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(16)/ 20.10.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(17)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Με τη συμβολή μηχανικού να εκπονηθεί μελέτη για τη δημιουργία ενός νέου αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων βορειότερα του κεντρικού αγωγού, ο οποίος να συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό ώστε να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση παρόμοιας καταστροφικής πλημμύρας με εκείνη της 15ης Ιουνίου 2014.Πρακτ. 1/ Απόφ. 6ΙΒ/ 25.9.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Κατασκευή αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων από «Φωτίου» έως τη θέση «Ροδιά».Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(18)/ 20.10.14
 • Υλοποίηση αντιπλημμυρικών, παράλληλων έργων αναδασμού με ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(19)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Αποκατάσταση αδικίας της ΔΕΥΑΕΛ και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας εις βάρος κτηνοτρόφων της Δολίχης, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της κτηνοτροφικής γεώτρησης στη θέση “Ημερόγια” της Δολίχης, βάσει της οποίας οι δημότες της Δολίχης χρεώνονται με 0,65 € και πλέον το κυβικό νερού, συμπεριλαμβανομένης της επιοπλέον φορολογίας από τη ΔΕΥΑΕΛ, ενώ οι δημότες Λιβαδίου χρεώνονται μς 0,22 € ανά κυβικό νερού με ελάχιστη κατανάλωση 15,00 € από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.Πρακτ., 2/αποφ. 1/ 12-3-2015.
  • Με το υπ’ αριθμ.1237/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν εγγράφως εξηγήσεις για την κατάφωρη αδικία και για την πρόθεση της Επιχείρησης για αποκατάσταση αυτής.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

Η ανταπόκριση της Επιχείρησης στις βλάβες και στον καθαρισμό του αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων ήταν άμεση και αποτελεσματική. Σημειώνεται δε, ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μας καταγράφηκαν βλάβες στο δίκτυο οι οποίες ήταν διαχρονικές για τις οποίες η Επιχείρηση δεν είχε ενημέρωση και επισκευάστηκαν άμεσα. Εγκαταστάθηκε άμεσα, επίσης, συσκευή χλωρίωσης στην υδρευτική γεώτρηση (28.11.2014), μετά από διαπίστωση ότι στην Τοπ. Κοινότητα Δολίχης το νερό είχε να χλωριωθεί περισσότερο από τρία (3) έτη. Σημειώνεται δε ότι το υποβρύχιο στη γεώτρηση Ξηρολάκκι αντικαταστάθηκε 5 φορές από την 15η Αυγ 2014 έως την 10η Μαΐου 2016.

 

ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

Το σημαντικότερο πρόβλημα, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας, αποτελεί η ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, καθώς από τις αναλύσεις της ΔΕΥΑΕΛ προκύπτει ότι το επίπεδο των νιτρικών είναι δραματικά αυξημένο.

Η σπατάλη του νερού, επίσης, από τις κτηνοτροφικές ποτίστρες, με ό,τι αυτή συνεπάγεται (σπατάλη του νερού, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φθορά στο υποβρύχιο, το οποίο αντικαταστάθηκε 5 φορές) επίσης παραμένει άλυτο πρόβλημα.

Η αποκατάσταση της αδικίας με τις παράτυπες χρεώσεις της ΔΕΥΕΛ και του Δήμου στα ποιμνιοστάσια των δημοτών της Δολίχης και του Λιβαδίου αγνοείται επιδεικτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού, έπειτα από την έκταση δημοσιότητας που έλαβε, την ερώτηση βουλευτή στον υπουργό και την επέμβαση του εισαγγελέα δρομολογήθηκε για να επιλυθεί με την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στον τομέα Ε της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (δ.δ. Δολίχης)», στον Γαϊτανόπουλο Αλέξανδρο, μελετητή με Α.Μ. 25860 (Α.Φ.Μ. 138730343, Β’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Χρυσοχόου 41, Λάρισα), έναντι του ποσού των 7.000,00 € (πλέον 24% Φ.Π.Α.).

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s