Καταγγελία Επέκτασης Αγωγού Άρδευσης στη θέση “Χαλκίδη” Λιβαδίου

Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2). Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα […]

Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κτημάτων, το μίσθωμα των οποίων λήγει στις 30/9/18

Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2). Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα […]

Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση των βοσκοτόπων εντός των ορίων της Κοινότητας Δολίχης

Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2). Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα […]

Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας: Καθορισμός των απαιτούμενων εργασιών

Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2). Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα […]

Ανακοίνωση πρόσληψης τριάντα (30) υπαλλήλων διάρκειας δύο (2) μηνών. Αιτήσεις από 20/03/2015 έως και 26/03/2015

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 Την υπ’αρ. 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’αρ. 3743/41251/12-03-2015 απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου […]

Δημόσια Γνωστοποίηση Πρόσληψης Συνεργάτη Δημάρχου

Δημοσιεύθηκε στο Δι@υγεια η πρόσκληση του Δημάρχου Ελασσόνας για την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011. Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Συνεργάτη Δημάρχου, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και θα παρέχει συμβουλές […]

Δημόσια Γνωστοποίηση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Δημοσιεύθηκε στο Δι@υγεια η πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν ότι έχουν […]

Εξουσιοδότηση Υπογραφής στους Προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ελασσόνας εξουσιοδοτήθηκαν να θεωρούν, για τις οικίες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που εκπροσωπούν, το γνήσιο της υπογραφής και το ακριβές φωτοαντίγραφο, η θεώρηση των οποίων θα γίνεται στα κατά τόπους αποκεντρωμένα γραφεία. Δι@υγεια: Ω6ΝΤΩΡΟ-ΦΟ4 -Εξουσιοδότηση υπογραφής στους προέδρους ΤΚ  

Ορισμός και Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

1. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Διαφάνειας και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο κος Διονύσιος Μπαλούκας του Αθανασίου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σαρανταπόρου. 2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ορίζεται ο κος Δημήτριος Λέκκας του Νικολάου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου. 3. Αντιδήμαρχος Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Υποδομών ορίζεται ο κος Ανέστης Σερετίδης του […]