Καταγγελία Επέκτασης Αγωγού Άρδευσης στη θέση “Χαλκίδη” Λιβαδίου

xalkidi

Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).

Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα δύο (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο Τσακνάκη.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Βασίλειος Τσακνάκης εισηγήθηκε το θέμα του αγωγού επέκτασης που πραγματοποιήθηκε εντός του τρέχοντος καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετηθούν συμφέροντα δημότη στην περιοχή «Χαλκίδη» Λιβαδίου. Καταγγέλλει την πρακτική αυτή επειδή ο αγωγός κατασκευάστηκε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου και προτείνει την κατάργηση αυτού.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης, αφού έκανε δεκτή την εισαγωγή του εκτός ημερήσιας διατάξεως θέμα, συμφωνεί με την καταγγελία του αναφερόμενου Τοπ. Συμβούλου και την άποψη ότι ο αγωγός δεν πρέπει να λειτουργεί, καθώς, εξάλλου, στις προηγούμενες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ο Τσακνάκης Βασίλειος ήταν απών, η άποψή του ήταν το αίτημα του αναφερόμενου δημότη Λιβαδίου δεν πρέπει να ικανοποιηθεί για τους λόγους που διατύπωσε στο σώμα των συνεδριάσεων.[1]

Ο Τοπικός Σύμβουλος Παναγιώτης Τσακνάκης συμφωνεί με τις διατυπώσεις των ανωτέρω επειδή το νερό δεν επαρκεί για τους δημότες της Δολίχης.

Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης

ΟΜΟΦΩΝΑ

καταγγέλλει την επέκταση του αγωγού άρδευσης που έγινε το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή «Χαλκίδη», επειδή δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης και επειδή το νερό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των δημοτών Δολίχης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:
31/2018 Καταγγελία για επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση Χαλκίδη
Πρακτικό 2018-5
9/2018 Επεκτάσεις αγωγών άρδευσης εκτός ορίων Κοινότητας Δολίχης
25/2018 Εξέταση αίτησης Μπανάσα Κ. Γεωργίου για επέκταση αγωγού άρδευσης
Έγγραφο 7656-11.06.2018 Επέκταση αγωγού άρδευσης για λογαριασμό δημότη Λιβαδίου

[1] (Απόφ. 9/2018,31-3-18 και 25/2018,18-4-18) α. εκκρεμούν χρόνια αιτήματα δημοτών Δολίχης για επεκτάσεις αγωγών άρδευσης, τόσο στην περιοχή του “Κάμπου” (από τη γεώτρηση “Δραγασιά”) όσο και της “Περάσας” (από τη γεώτρηση “Λούκια”) και δεν έχουν ικανοποιηθεί, β. επεκτείνοντας τον αγωγό άρδευσης εκτός των ορίων της Κοινότητας είναι πιθανόν η κατάσταση να καταστεί εκτός ελέγχου, γ. επεκτείνοντας τον αγωγό άρδευσης εκτός ορίων της Κοινότητας είναι πιθανόν μελλοντικά να αξιωθούν και άλλοι καλλιεργητές όμορων Κοινοτήτων (π.χ. Λιβαδίου, Πυθίου, Κοκκινόγης) για παρόμοιες επεκτάσεις αγωγών, δ. η οποιαδήποτε επέκταση θα πρέπει να εξυπηρετεί έναν εύλογο αριθμό δημοτών και καλλιέργειες, αλλά και να βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής μελέτης της γεώτρησης. Επιπλέον, με έγγραφο προς το Δήμο με αρ. πρωτ. 7656/11-6-2018 ζητήθηκαν, χωρίς απάντηση, εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο που ο δημότης  Λιβαδίου έλαβε άδεια για την εν λόγω επέκταση και σε περίπτωση που δεν έχει λάβει άδεια πώς σκοπεύει να πράξει η Υπηρεσία (διακοπή υδροδότησης; επιβολή προστίμου;), βάσει και του κανονισμού άρδευσης (άρθρο 13, παρ. 17 –απόφ. 154/2017), έχοντας την αρνητική γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου και της Συνέλευσης Κατοίκων.

 

Advertisements

Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κτημάτων, το μίσθωμα των οποίων λήγει στις 30/9/18

sxolikakthmata

Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).

Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα δύο (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο Τσακνάκη.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε ότι το μίσθωμα για τα σχολικά κτήματα στις θέσεις Ράχες 23,00 στρ., Αυλαγάδες 6,721 στρ. και Αυλαγάδες 2,360 στρ. λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ζήτησε να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με τη έγκριση νέας εκμίσθωσης των κτημάτων. Προτείνω η εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου να είναι θετική ώστε να εκμισθωθούν εκ νέου τα σχολικά κτήματα και τα έσοδα των ενοικίων να διατίθενται, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αποκλειστικά υπέρ των συμφερόντων της τοπικής κοινότητας της Δολίχης.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Βασίλειος συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Παναγιώτης συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης

ΟΜΟΦΩΝΑ

εισηγείται την έγκριση νέας εκμίσθωσης των σχολικών κτημάτων στις θέσεις Ράχες 23,00 στρ., Αυλαγάδες 6,721 στρ. και Αυλαγάδες 2,360 στρ., το μίσθωμα των οποίων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και τα έσοδα των ενοικίων να διατίθενται, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αποκλειστικά υπέρ των συμφερόντων της τοπικής κοινότητας της Δολίχης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:
Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κτημάτων
Πρακτικό 2018-5

Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση των βοσκοτόπων εντός των ορίων της Κοινότητας Δολίχης

boskotopos

Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).

Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα δύο (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο Τσακνάκη.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται το φαινόμενο κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν είναι δημότες-κάτοικοι της Κοινότητας Δολίχης, να βόσκουν τα ζώα τους σε εκτάσεις που ανήκουν στην κτηματική περιφέρεια της Δολίχης. Αποτέλεσμα είναι οι κτηνοτρόφοι της Δολίχης να ζημιώνονται, κατά ομολογία τους, καθώς ο διαθέσιμος βοσκότοπος συρρικνώνεται δραματικά εις βάρος τους. Επειδή η προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας (αρ.82, παρ. η, ν. 3852/2010), αλλά και η προάσπιση των συμφερόντων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών της κοινότητας αποτελεί υποχρέωσή μας, προτείνω να εισηγηθούμε προς το Δήμο και προς κάθε αρμόδιο Φορέα, να μην επιτρέπεται η χρήση του βοσκοτόπου της κοινότητας της Δολίχης από μη δημότες – κατοίκους της Δολίχης χωρίς τη θετική μας γνωμοδότηση, καθώς και την τελική έγκριση από τον αρμόδιο Φορέα, ώστε αφενός να μην ζημιώνονται οι δημότες της Δολίχης και αφετέρου να γίνεται ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων προστατεύοντας το περιβάλλον.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Βασίλειος συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Παναγιώτης συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης

ΟΜΟΦΩΝΑ

εισηγείται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και προς κάθε αρμόδιο Φορέα, την απαγόρευση χρήσης του βοσκοτόπου της κοινότητας της Δολίχης από κτηνοτρόφους, μη κατοίκους και δημότες Δολίχης, χωρίς τη θετική γνωμοδότηση του Τοπ. Συμβουλίου και την τελική έγκριση από τον αρμόδιο Φορέα, προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντα των δημοτών της Δολίχης και να γίνεται ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων προστατεύοντας το περιβάλλον.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:
Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση των βοσκοτόπων εντός των ορίων της Κοινότητας Δολίχης
Πρακτικό 2018-5

Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας: Καθορισμός των απαιτούμενων εργασιών

agrotikiodopoiia

Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).

Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα δύο (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                                                             ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο Τσακνάκη.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής: από το Δήμο Ελασσόνας προγραμματίστηκε η συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών και της αγροτικής οδοποιίας. Όπως αποτυπώνεται στις σχετικές τεχνικές περιγραφές, αρ. 8874/3-7-2018 και 7125/31-5-2018, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που αφορά την Κοινότητα της Δολίχης και σχετίζεται με τη συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών διαμορφώθηκε για το σύνολο 12,50 χιλιομέτρων (ισοπέδωση – διαμόρφωση οδού 4,5 χλμ + καθαρισμός – διαμόρφωση οδού με τάφρους 8,00 χλμ). Ο προϋπολογισμός για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας αφορά δρόμους 10,00 χιλιομέτρων (αξιοποίηση υπάρχοντος αδρανούς υλικού και απομάκρυνση πλεοναζόντων προϊόντων). Κατόπιν των τεχνικών περιγραφών, σας καλώ να ορίσουμε τους δρόμους και τις αντιπυρικές ζώνες που χρειάζονται συντήρηση και να εισηγηθούμε σχετικά προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Η πρότασή μου, για τη συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών, αφορά:

  1. Τον οριακό με τη δασική έκταση στο όρος «Ξύλο» δρόμο, βόρεια της περιοχής του Κάμπου μήκους 3,3 χλμ. και περιμετρικά του δρόμου στο όρος «Ξύλο» .
  2. Ο δρόμος και η αντιπυρική ζώνη στο λόφο του Πρ. Ηλία, μήκους 0,8 χλμ.
  3. Οι δρόμοι δυτικά, νότια και ανατολικά του Προφήτη Ηλία και περιμετρικά του υψώματος στη θέση «Περάσα» μήκους 8,50 χλμ.

Οι αγροτικοί δρόμοι που πρέπει να συντηρηθούν είναι: 7,11 χλμ στη θέση «Κάμπος» και οι υπόλοιποι δρόμοι έκτασης 3,00 χλμ στη θέση προς τις «Ράχες». Στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης να ικανοποιηθεί και το αίτημα της Σιντόροβα Μαρίνα του Βλαντιμίρ, (υπ’ αριθμ. 4019/21-3-2018 αίτησή της προς το Δήμο και το Τοπικό Συμβούλιο) για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων στις θέσεις α) Αυλάκι-Λάκα, β) Μπερλάκου – Γκέκα Ράχη και γ) Προσήλιο, έκτασης περίπου 800 μέτρων.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Βασίλειος συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου Τ.Σ. και προτείνει να βελτιωθεί η αγροτική οδοποιία με αμμοχάλικο όπου χρειάζεται.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Παναγιώτης συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου Τ.Σ. και προτείνει να βελτιωθεί η αγροτική οδοποιία με αμμοχάλικο όπου χρειάζεται με έμφαση στους δρόμους για τους στάβλους των κτηνοτρόφων.

Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ

αποφάσισε να συντηρηθούν οι αντιπυρικές ζώνες και η αγροτική οδοποιία ως εξής:

Για τις αντιπυρικές ζώνες:

  1. Ο οριακός με τη δασική έκταση στο όρος «Ξύλο» δρόμος, βόρεια της περιοχής του Κάμπου μήκους 2,3 χλμ. και περιμετρικά του δρόμου στο όρος «Ξύλο».
  2. Ο δρόμος και η αντιπυρική ζώνη στο λόφο του Πρ. Ηλία, μήκους 0,8 χλμ.
  3. Οι δρόμοι δυτικά, νότια και ανατολικά του Προφήτη Ηλία και περιμετρικά του υψώματος στη θέση «Περάσα» μήκους 9,50 χλμ.

Οι αγροτικοί δρόμοι που πρέπει να συντηρηθούν είναι: 7,11 χλμ στη θέση «Κάμπος» και οι υπόλοιποι δρόμοι έκτασης 3,00 χλμ στη θέση προς τις «Ράχες». Στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης να ικανοποιηθεί και το αίτημα της Σιντόροβα Μαρίνα του Βλαντιμίρ, (υπ’ αριθμ. 4019/21-3-2018 αίτησή της προς το Δήμο και το Τοπικό Συμβούλιο) για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων στις θέσεις α) Αυλάκι-Λάκα, β) Μπερλάκου – Γκέκα Ράχη και γ) Προσήλιο, έκτασης περίπου 800 μέτρων. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας είναι η ρήψη αμμοχάλικου για να βελτιωθούν ουσιαστικά οι δρόμοι, επειδή εκτιμούμε ότι χωρίς τη ρήψη αμμοχάλικου γίνεται ζημία στο υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο. Επίσης, οι δρόμοι της αγροτικής οδοποιίας να διαμορφωθούν σύμφωνα με το σχέδιο του αναδασμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            

Συνημμένα αρχεία:
28 Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και αγροτικής οδοποιίας
Πρακτικό 2018-5
Τεχν. Περιγραφή Συντήρ. Αντιπυρικών Ζωνών
Τεχν. Περιγραφή Συντήρ. Αγροτικής οδοποιίας

Πρoστατευμένο: Απολογισμός Διετίας (2014-2016) Τ.Κ. Δολίχης

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με κωδικό. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό σας παρακάτω:

Ανακοίνωση πρόσληψης τριάντα (30) υπαλλήλων διάρκειας δύο (2) μηνών. Αιτήσεις από 20/03/2015 έως και 26/03/2015

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

Την υπ’αρ. 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’αρ. 3743/41251/12-03-2015 απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:  Συνέχεια

Δημόσια Γνωστοποίηση Πρόσληψης Συνεργάτη Δημάρχου

Δημοσιεύθηκε στο Δι@υγεια η πρόσκληση του Δημάρχου Ελασσόνας για την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Συνεργάτη Δημάρχου, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού, δηλαδή:
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.
4. Να είναι υγιείς .
5.Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση, για πειθαρχικούς λόγους.
6. Να είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πρώην Δήμαρχοι, με αποδεδειγμένη εμπειρία, γνώση και ενασχόληση σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ.

Δείτε εδώ την πρόσκληση: ΒΔΠ9ΩΡΟ-4Ξ6 -Δημόσια Γνωστοποίση Πρόσληψης Συνεργάτη Δημάρχου

Δημόσια Γνωστοποίηση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Δημοσιεύθηκε στο Δι@υγεια η πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του α΄μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

Επίσης:
Α) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
Β)Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
Γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών –
Τμήματος«Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων» ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο
8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση: ΒΔΠ9ΩΡΟ-4Ξ6 -Δημόσια Γνωστοποίση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Εξουσιοδότηση Υπογραφής στους Προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ελασσόνας εξουσιοδοτήθηκαν να θεωρούν, για τις οικίες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που εκπροσωπούν, το γνήσιο της υπογραφής και το ακριβές φωτοαντίγραφο, η θεώρηση των οποίων θα γίνεται στα κατά τόπους αποκεντρωμένα γραφεία.

Δι@υγεια: Ω6ΝΤΩΡΟ-ΦΟ4 -Εξουσιοδότηση υπογραφής στους προέδρους ΤΚ

 

Ορισμός και Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

1. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Διαφάνειας και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο κος Διονύσιος Μπαλούκας του Αθανασίου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σαρανταπόρου.

2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ορίζεται ο κος Δημήτριος Λέκκας του Νικολάου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου.

3. Αντιδήμαρχος Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Υποδομών ορίζεται ο κος Ανέστης Σερετίδης του Αναστασίου.

4. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται η κα Χρυσούλα Προβίδα – Χαρίτου του Αθανασίου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων.

5. Αντιδήμαρχος Διοίκησης – Επιχειρηματικότητας – Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής ορίζεται ο κος Ιωάννης Σαπουνάς του Γεωργίου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς – Βερδικούσιας.

6. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πρασίνου και Αμαξοστασίου ορίζεται ο κος Αστέριος Στούπας του Ευαγγέλου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ολύμπου- Καρυάς.

7. Αντιδήμαρχος Νεολαίας – Τουρισμού – Εθελοντισμού και εξυπηρέτησης του πολίτη ορίζεται η κα Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα του Κωνσταντίνου.

Στους ανωτέρω αντιδημάρχους μεταβιβάστηκε η άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων από 1 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017.

Για την περίοδο 2014-2017:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κος Μπίσμας Αντώνιος.
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κος Καλιακούδας Αθανάσιος.
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η κα Μάντζιου Ελένη.

Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ελασσόνας (ΔΕΥΑΕΛ) ορίστηκε 11μελές διοικητικό συμβούλιο, για την περίοδο 2014-2019, με Πρόεδρο τον κο Καραγκόγκο Φώτιο.

Δι@ύγεια: 7Θ41ΩΡΟ-Θ59 -Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων
Δι@ύγεια: 61ΡΘΩΡΟ-8ΥΓ -Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
Δι@ύγεια: ΩΙΘ9ΩΡΟ-4ΧΓ -Δ.Σ. ΔΕΥΑΕΛ