Πρoστατευμένο: Απολογισμός Διετίας (2014-2016) Τ.Κ. Δολίχης

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με κωδικό. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό σας παρακάτω:

Advertisements

Ανακοίνωση πρόσληψης τριάντα (30) υπαλλήλων διάρκειας δύο (2) μηνών. Αιτήσεις από 20/03/2015 έως και 26/03/2015

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

Την υπ’αρ. 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’αρ. 3743/41251/12-03-2015 απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:  Συνέχεια

Δημόσια Γνωστοποίηση Πρόσληψης Συνεργάτη Δημάρχου

Δημοσιεύθηκε στο Δι@υγεια η πρόσκληση του Δημάρχου Ελασσόνας για την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Συνεργάτη Δημάρχου, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού, δηλαδή:
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.
4. Να είναι υγιείς .
5.Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση, για πειθαρχικούς λόγους.
6. Να είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πρώην Δήμαρχοι, με αποδεδειγμένη εμπειρία, γνώση και ενασχόληση σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ.

Δείτε εδώ την πρόσκληση: ΒΔΠ9ΩΡΟ-4Ξ6 -Δημόσια Γνωστοποίση Πρόσληψης Συνεργάτη Δημάρχου

Δημόσια Γνωστοποίηση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Δημοσιεύθηκε στο Δι@υγεια η πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του α΄μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

Επίσης:
Α) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
Β)Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
Γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών –
Τμήματος«Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων» ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο
8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση: ΒΔΠ9ΩΡΟ-4Ξ6 -Δημόσια Γνωστοποίση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Εξουσιοδότηση Υπογραφής στους Προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ελασσόνας εξουσιοδοτήθηκαν να θεωρούν, για τις οικίες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που εκπροσωπούν, το γνήσιο της υπογραφής και το ακριβές φωτοαντίγραφο, η θεώρηση των οποίων θα γίνεται στα κατά τόπους αποκεντρωμένα γραφεία.

Δι@υγεια: Ω6ΝΤΩΡΟ-ΦΟ4 -Εξουσιοδότηση υπογραφής στους προέδρους ΤΚ

 

Ορισμός και Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

1. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Διαφάνειας και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο κος Διονύσιος Μπαλούκας του Αθανασίου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σαρανταπόρου.

2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ορίζεται ο κος Δημήτριος Λέκκας του Νικολάου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου.

3. Αντιδήμαρχος Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Υποδομών ορίζεται ο κος Ανέστης Σερετίδης του Αναστασίου.

4. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται η κα Χρυσούλα Προβίδα – Χαρίτου του Αθανασίου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων.

5. Αντιδήμαρχος Διοίκησης – Επιχειρηματικότητας – Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής ορίζεται ο κος Ιωάννης Σαπουνάς του Γεωργίου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς – Βερδικούσιας.

6. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πρασίνου και Αμαξοστασίου ορίζεται ο κος Αστέριος Στούπας του Ευαγγέλου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ολύμπου- Καρυάς.

7. Αντιδήμαρχος Νεολαίας – Τουρισμού – Εθελοντισμού και εξυπηρέτησης του πολίτη ορίζεται η κα Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα του Κωνσταντίνου.

Στους ανωτέρω αντιδημάρχους μεταβιβάστηκε η άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων από 1 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017.

Για την περίοδο 2014-2017:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κος Μπίσμας Αντώνιος.
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κος Καλιακούδας Αθανάσιος.
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η κα Μάντζιου Ελένη.

Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ελασσόνας (ΔΕΥΑΕΛ) ορίστηκε 11μελές διοικητικό συμβούλιο, για την περίοδο 2014-2019, με Πρόεδρο τον κο Καραγκόγκο Φώτιο.

Δι@ύγεια: 7Θ41ΩΡΟ-Θ59 -Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων
Δι@ύγεια: 61ΡΘΩΡΟ-8ΥΓ -Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
Δι@ύγεια: ΩΙΘ9ΩΡΟ-4ΧΓ -Δ.Σ. ΔΕΥΑΕΛ