Υφιστάμενη Κατάσταση

Με το νόμο 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με τον οποίο συστάθηκε ο Δήμος Ελασσόνας, η Τοπική Κοινότητα της Δολίχης ανήκει στον εν λόγω δήμο (Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίου).

Η Δολίχη βρίσκεται πέντε χιλιόμετρα δυτικά του Ολύμπου και η οδική πρόσβαση σ’ αυτήν επιτυγχάνεται μέσω της εθνικής οδού Ελασσόνας – Κατερίνης. Έχει υψόμετρο 581 μ. και καταλαμβάνει πεδινή έκταση στους δυτικούς πρόποδες του Ολύμπου. Περικλείεται ανατολικά από το όρος «Όλυμπος», βόρεια από το όρος «Ξύλο», δυτικά από τον ορεινό όγκο «Καμβούνια», βορειοδυτικά από το όρος «Τίταρος» και νότια από το λόφο του Προφήτη Ηλία. Οι κάτοικοί της, οι οποίοι σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011 ανέρχονται σε 440, ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία (αιγοπρόβατα) και τη γεωργία (σιτηρά, ψυχανθή, καπνός, μήλα, άμπελοι). Η καλλιεργήσιμη έκτασή της ανέρχεται περίπου σε 8.000 στρέμματα, ενώ καταλαμβάνει τη διπλάσια περίπου έκταση.

Οι κάτοικοι της Δολίχης, σύμφωνα με την καταγραφή του Οκτωβρίου 2014, ανέρχονται σε 347. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τους οικονομικούς μετανάστες που είναι εγκατεστημένοι στη Δολίχη.

Από τους 347 μόνιμους κατοίκους οι 178 είναι άνδρες και οι 169 γυναίκες. Αναλυτικά, βάσει του ηλικιακού εύρους των κατοίκων η κατάσταση έχει ως εξής:

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1-9 5 4 9
10-19 16 11 27
20-29 14 9 23
30-39 18 12 30
40-49 18 16 34
50-59 23 28 51
60-69 28 30 58
70-79 42 39 81
80-89 14 18 32
90+ 0 2 2
Σύνολο κατοίκων 178 169 347

Συντηρούνται 135 νοικοκυριά τα οποία αποτελούνται από αριθμό μελών όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Τα 18 μονομελή νοικοκυριά, από τα 24 στο σύνολο, αποτελούνται από μέλος ηλικίας άνω των 70 ετών.

Νοικοκυριά: Αριθμός
8μελή 2
7μελή 1
6μελή 2
5μελή 8
4μελή 11
3μελή 30
2μελή 57
1μελή 24
Σύνολο: 135

Η οικογενειακή τους κατάσταση αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΓΑΜΕΣ ΧΗΡΟΙ/ΕΣ ΔΙΑΖ/ΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
1-9 _ _ 4 _ _ _ 9
10-19 _ _ 11 _ _ _ 27
20-29 0 14 9 7 0 0 23
30-39 8 10 12 2 0 0 30
40-49 11 7 16 1 0 0 34
50-59 16 5 28 0 2 2 51
60-69 27 1 30 1 6 1 58
70-79 40 1 39 0 13 0 81
80-89 9 0 18 0 17 0 32
90+ 0 0 2 0 2 0 2
Σύνολο κατοίκων 111 38 169 11 40 3 347

Τα επαγγέλματα των κατοίκων κατανέμονται ως κάτωθι:

ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΤΗΝ/ΦΟΙ ΕΛ. ΕΠΑΓ. ΙΔ. ΥΠΑΛ. ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. ΣΥΝ/ΧΟΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΟΙΤ. ΣΤΡ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΡΟΣ/ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
1-9 9 9
10-19 24 24
20-29 3 2 2 2 9 8 26
30-39 10 7 5 3 1 4 30
40-49 7 7 4 3 3 8 2 34
50-59 15 4 4 2 4 19 3 51
60-69 19 8 3 1 1 20 6 58
70-79 81 81
80-89 32 32
90+ 2 2
Σύνολο κατοίκων 54 28 16 9 7 139 39 9 33 13 347

Τέλος, το επίπεδο της εκπαίδευσης των ηλικιακών ομάδων από 20 μέχρι 49 ετών αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ 20-29 30-39 40-49 Σύνολο:
ΥΕ 0 5 13 18
ΔΕ 7 18 19 44
ΜΔΕ 2 4 0 6
ΤΕ 5 1 0 6
ΠΕ 3 2 2 7

Από τους παραπάνω πίνακες διαφαίνεται η γήρανση του πληθυσμού της Δολίχης, δεδομένου ότι οι 224 κάτοικοι ηλικίας άνω των 50 ετών καλύπτουν το 64,5% του συνολικού πληθυσμού έναντι των 123 κατοίκων ηλικίας μέχρι 50 ετών που καλύπτουν το υπόλοιπο ποσοστό (35,5%). Οι 139 συνταξιούχοι καταλαμβάνουν το 40%. Διαφαίνεται, λοιπόν, και η ανάγκη των κατοίκων για ιατρικές υπηρεσίες (εξετάσεις, συνταγογράφηση), το ποσοστό των οποίων κυμαίνεται στις ηλικίες των 50 ετών και άνω (64,5%).

Από τα 135 υφιστάμενα νοικοκυριά της Δολίχης, τα 18 αποτελούνται από ένα μόνο μέλος το οποίο έχει ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών. Κρίνεται απαραίτητη η βοήθεια στο σπίτι από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αλλά και η παροχή διοικητικής υποστήριξης, ειδικά εκείνων των περιπτώσεων που δεν καλύπτονται από οικογενειακό ή συγγενικό κύκλο.

Με βάση τη συγκεκριμένη καταγραφή, υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός της Δολίχης το 2024, ο οποίος θα έχει ηλικία μέχρι 81 ετών θα ανέρχεται σε 232, με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται εν ζωή όλοι όσοι σήμερα βρίσκονται στην ηλικία κάτω των 71 ετών και ότι δεν θα γεννηθεί, ούτε θα εγκατασταθεί, κανένας άνθρωπος μέχρι τότε. Αντιστοίχως για το 2034 ο πληθυσμός που θα έχει ηλικία μικρότερη από 81 έτη θα ανέρχεται σε 187 με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Οι άγαμοι άνδρες και οι άγαμες γυναίκες ηλικίας από 20 έως 49 ετών ανέρχονται σε 31 καταλαμβάνοντας το 8,9% του συνόλου του πληθυσμού. Τα δε παιδιά ηλικίας μέχρι 9 ετών ανέρχονται σε 9 και τα παιδιά μέχρι 19 ετών ανέρχονται σε 27, καταλαμβάνοντας συνολικά το 10,37% του συνόλου.

Τα επαγγέλματα των κατοίκων της Δολίχης σε ποσοστό επί του συνόλου των κατοίκων κατανέμονται ως εξής για τις ηλικίες από 20 έως 67 ετών: Οι γεωργοί καταλαμβάνουν το 15,5%, οι κτηνοτρόφοι το 8%, οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 4,6%, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι το 2,5%, οι δημόσιοι υπάλληλοι το 2%, οι γυναίκες που ασχολούνται με τα οικιακά 11,2%, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 3,7% το επάγγελμα των οποίων είναι απροσδιόριστο. Το 9,5% αποτελούν οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και το 2,5% οι φοιτητές και οι στρατιώτες. Οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτου ηλικίας ανέρχονται σε ποσοστό 40%.

Το επίπεδο της εκπαίδευσης των κατοίκων της Δολίχης ηλικίας από 20 έως 49 ετών κυμαίνεται στους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΥΕ 5,2%, στους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΕ 12,7%, στους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) 1,7%, στους τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης ΤΕ 1,7% και στους τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΠΕ 2%.

Χιλιομετρικές αποστάσεις από πόλεις της Ελλάδος:
Ελασσόνα, 23 χλμ
Λάρισα, 62 χλμ
Κατερίνη, 49 χλμ
Κοζάνη, 77 χλμ
Θεσσαλονίκη, 120 χλμ
Αθήνα, 416 χλμ

Ο βυζαντινός ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία χρονολογείται γύρω στο 10ο αι. μ.Χ. Στον δε αρχαιολογικό χώρο «Καστρί Δολίχης», ο οποίος απέχει περίπου τρία χιλιόμετρα δυτικά από τη Δολίχη, ανακαλύφθηκαν τρεις βασιλικές παλαιοχριστιανικής περιόδου, ενώ τα ευρήματα στον αρχαιολογικό χώρο συνηγορούν και στην ύπαρξη αρχαίου ναού του Ηρακλέους.

Στην κοινότητα της Δολίχης δραστηριοποιούνται φορείς όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Τριπολίτιδα», ο Αθλητικός Όμιλος «Ο Δολιχιακός», ο Σύλλογος Γυναικών «Φίλα Ευβιότου» και η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα πολιτιστικές εκδηλώσεις από τους παραπάνω φορείς με αποκορύφωση το πανηγύρι στις 5 και 6 Αυγούστου.

Advertisements